Disclaimer

Deze homepage is gemaakt om de aandacht te geven aan het bestaan van onze artsenpraktijk. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze homepage niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze homepage is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met een arts), een overzicht over de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze homepage. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele "mitsen en maren" één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze homepage te tonen. Voor aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapie n, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen/therapeuten zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht.

Voor alle duidelijkheid nogmaals: ten allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over de invloed van leefstijl, voeding en voedingssupplementen op ziekte en gezondheid en die op de hoogte is van de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over reguliere behandeling van ziekten.

Deze homepage is geschreven door twee artsen, Johan Bolhuis & Alexandra Alons. Ook artsen maken fouten en het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat u ons daar op wilt wijzen zodat we samen deze homepage zo compleet en correct mogelijk kunnen maken. Op alle informatie van deze homepage is de disclaimer van toepassing zoals hierboven te lezen.

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artsenpraktijk de Vingerhoed, www.vingerhoed2.nl

Artsenpraktijk de Vingerhoed (AdV) garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De AdV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie.

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en AdV kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. De AdV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.

De AdV wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is de AdV niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.


Copyright, Artsenpraktijk de Vingerhoed, Dieren 2019