Reguliere geneeskunde / algemene geneeskunde

Werkwijze van onze praktijk

In de ruim 23 jaar dat we deze artsenpraktijk leiden hebben we een patiëntenbestand van ruim vierenhalfduizend patiënten opgebouwd.

We zien het als onze taak om de patiënt in het ziekteproces te begeleiden en ondersteunen, verlichting te bieden en indien mogelijk genezen.
Patiënten worden deels naar ons doorverwezen door huisartsen en andere BIG-geregistreerde zorgverleners, maar patiënten consulteren ons ook rechtstreeks en op eigen initiatief.

Wij behandelen patiënten met reguliere geneeskunde bestaande uit handelingen die alle behoren tot het deskundigheidsgebied van ons als artsen.
Deze werkzaamheden bestaan uit een min of meer vast protocol van:

- opvragen informatie van behandelende artsen (o.a. reeds verrichte onderzoeken, lab. uitslagen, gestelde diagnose)
- indien niet alles beschikbaar, middels machtiging van de patiënt deze gegevens opvragen
- kennismaking, bespreking gebruikelijk werkwijze
- doornemen ingevulde vragenlijsten
- het afnemen van een reguliere anamnese (=uitvoerig vraaggesprek)
- lichamelijk onderzoek en evt. neurologisch onderzoek
- aanvullend onderzoek van met name bloed, urine en ontlasting door reguliere instellingen (zoals ziekenhuislaboratoria en huisartsenlaboratoria)
- zo nodig het doen van aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld toxische belastingen, microbioom, vertering en de voedingsstatus.
- eventueel extra vragenlijsten of uitvoeriger anamnese bij psychische problematiek
- stellen van een reguliere diagnose en differentiaal diagnose
- overleg met collega's, huisartsen, specialisten en/of doorverwijzen naar een specialist
- het opstellen van een behandelplan op basis waarvan zowel preventie als curatieve adviezen worden gegeven en/of medicatie wordt voorgeschreven en verdere behandeling plaatsvindt
- zelfmanagement bespreken
- dieet aanpassen en of voorschrijven
- medicatie aanpassen en of voorschrijven
- bij ieder consult controle van medicatielijst en actueel medicatie overzicht meegeven
- leefstijladviezen bespreken (bijv. stoppen met roken, minder alcohol, meer bewegen, minder stress, afvallen)
- controleren effect (vervolg consulten en/of telefonisch consult)
- eventueel behandeling bijstellen of afronden of doorverwijzen
- meegeven uitslagen en mits met toestemming van de pati nt terugkoppeling naar huisarts middels een brief

Verder schrijven we rationele farmacotherapie voor.
We doen check-up's of geven 2e of 3e opinies.
We adviseren over preventie, secundaire preventie en mogelijkheden om veroudering of degeneratie af te remmen.
Daarnaast werken we met voedingsadviezen, leefstijladviezen en stressreductie adviezen, adviezen op basis van bewezen effectieve natuurgeneeskundige behandeling
en eventueel naast de reguliere therapie een aanvulling met supplementen of kruiden.

Eed van Hippocrates

We hebben beiden bij het in ontvangst nemen van ons artsendiploma de Eed van Hippocrates afgelegd:


De Nederlandse artsen eed (2003)

Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de pati nt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de pati
ënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.
Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.Gezonde voeding en leefstijl is de basis

En omdat we beiden ruim voor 2003 zijn afgestudeerd (dokter Bolhuis in 1994, dokter Alons in 1997) hebben we de originele Eed van Hippocrates nog afgelegd waarin deze zin wordt vermeld:

Ik zal dieetregels naar beste weten en vermogen aanwenden ten bate van de zieken, maar van hen weren wat kan leiden tot verderf en onrecht.

We vinden het verkrijgen van inzicht in de voeding- en leefstijl van onze pati nten van groot belang en zullen, waar nodig, voorstellen het dieet en de leefstijl aan te passen. Het coachen naar een gezondere leefstijl en het verschaffen van informatie over gezonde voeding en stressreductie is een essentieel onderdeel van ons werk. De belofte in de Eed van Hippocrates om "vooral niet te schaden" uit zich bij ons door bij de behandeling meer nadruk te leggen op preventie en gezond gedrag en door soms reguliere medicatie te verminderen of zelfs te vervangen door leefstijladviezen of bewezen effectieve kruiden of voedingssupplementen. Bijvoorbeeld als je door af te vallen en gezonder te eten en drinken je bloeddruk kan laten dalen dan zijn bloeddrukverlagende geneesmiddelen vaak niet meer nodig of kan de dosis worden aangepast. Hetzelfde geldt voor cholesterolverlagende of bloedsuikerverlagende middelen.

Een patiënt met kanker die dat met homeopathie of bioresonantie wil behandelen terugsturen naar de oncoloog om toch eerst te gaan voor operatie, chemotherapie of bestraling zien we ook als onze plicht om vooral niet te schaden.

In onze praktijk werken we niet met onbewezen "genees"wijzen als klassieke homeopathie, magnetiseren, pendelen, craniosacrale therapie bij jonge kinderen en bioresonantie. Klassieke homeopathie (bij lage verdunningen is homeopathie gewoon fytotherapie) is voor ons onvoldoende bewezen effectief, craniosacrale therapie bij jonge kinderen is zelfs levensgevaarlijk en van bioresonantie is bewezen dat het kul is: http://www.bmj.com/content/322/7279/131

Wij hebben verworven competenties en vaardigheden op het terrein van de voedingsgeneeskunde, met inbegrip van toxicologie, biochemie, epigenetica en orthomoleculaire geneeskunde waarvan de basis al is gelegd in onze universitaire opleiding tot arts.
Het inzetten van het voedingsinstrument in ruime zin bestrijkt zowel de preventieve als de curatieve geneeskunde.
Met de actieve medewerking van de pati nt wordt beoogd om met het inzetten van de voedingstherapie en annexen greep te krijgen op met name diens schadelijke voedingspatronen, allergieën, suiker- en vetstofwisseling, gewichtsbeheersing en bloeddrukregulatie.
In iedere universitaire medische faculteit in Nederland zijn reguliere hoogleraren werkzaam in het vakgebied van de preventieve geneeskunde omdat juist door het inzetten van het voedingsinstrument een enorme gezondheidswinst valt te behalen.
De voedingsgeneeskunde ook door ons ingezet in het kader van de nutritionele oncologie is wetenschappelijk solide onderbouwd en vormt een bij uitstek geschikt instrument om in het verlengde van de reguliere setting bij te dragen aan de bestrijding van het immense probleem van obesitas en andere, vooral met schadelijke voedingspatronen en ander ongezond gedrag (zoals roken, drugs-en alcoholgebruik e.d.) in verband staande leefstijl- en andere welvaartziekten zoals diabetes, gewrichtsproblemen, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker, diverse psychische aandoeningen en aan stress gerelateerde klachten.

Dat onze vaardigheden op dit specifieke terrein in het verlengde liggen van en tevens een verdieping vormen van onze initi le BIG- opleiding tot arts, blijkt ook uit het door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU in 2009 uitgebrachte Raamplein Artsenopleiding 2009, waarin de opleidingseisen voor de aankomende reguliere artsen op dit terrein als volgt zijn weergegeven :

- De arts moet over kennis van zaken beschikken betreffende voedingsproblemen van zuigelingen (blz. 45);

- De arts moet over kennis van zaken beschikken betreffende voeding, genotmiddelen, beweging (algemene leefstijlfactoren) (blz. 47);

- De arts moet over kennis van zaken beschikken betreffende milieu- en voedingsgerelateerde ziekten en hun pathogenese (blz. 54);

- De arts moet over kennis van zaken beschikken betreffende opname en afgifte van stoffen, voeding en voedingsstoffen (blz. 61);

- De juist afgestudeerde arts kent de meest voorkomende milieu- en voedingsgerelateerde ziekten en hun pathogenese (blz. 64).

- De arts moet de algemene toestand kunnen beoordelen, waaronder de voedingstoestand ( blz. 80).Trefwoorden bij dit professionele reguliere kader zijn :

- effecten van genotmiddelen en leefgewoonten op gezondheid

- voedselveiligheid en voedingsdeficiënties

- voeding en gezondheid

- anorexie en obesitas

- schadelijke invloeden uit het milieu

- vergiftigingen


Gelet op de prominente plaats die de voedingsgeneeskunde op voren geschetste wijze aldus in onze praktijkuitoefening inneemt, zijn wij van mening dat onze vaardigheden op dat specifieke terrein in het verlengde liggen en een evidente verdieping vormen van onze opleiding tot arts.

Big-register

Dokter Alons en dokter Bolhuis staan ingeschreven in het BIG-register, respectievelijk onder nummer 9047901501 en nummer 99043981701

WET BIG, artikel 19

Hoofdstuk III. Bepalingen inzake de beroepenAfdeling 1. Beroepen waarop het stelsel van registratie en beroepstitelbescherming van toepassing is

1. Artsen

Artikel 19

1.

Tot het gebied van deskundigheid van de arts wordt gerekend het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst.

2.

In de gevallen waarin een huisarts dan wel een arts die in die hoedanigheid in dienst is van het Ministerie van Defensie, op grond van de Geneesmiddelenwet bevoegd is geneesmiddelen ter hand te stellen, behoort het ter hand stellen mede tot het gebied van zijn deskundigheid.

===================================

De arts gaat samen met de patiënt na hoe deze een actieve rol kan spelen in de regievoering rond zijn aandoening (empowerment).


Middelen zijn onder meer 'decision sharing', voorlichting, lidmaatschap van pati
ëntenvereniging, zelfmanagement, lotgenotencontact en eigen verslaglegging.

Gezonde voeding is de basis !

Gezonde voeding is de basis !